PGD-700 - 浜崎真绪2014年番号 PREMIUM STYLISH SOAP GOL

PGD-700 - 浜崎真绪2014年番号 PREMIUM STYLISH SOAP GOL

治法以轻开肺气为主。夫既询其来路之大概,其察得其轻重之确凭,再加之脉理精详,则烛照无遗矣!至其损症之状甚多,当参后四不足条看。

凡病,俱以虚、实、寒、热四字为大纲,温热症何独不然。若能明究其故,而开其闭,庶可转危就安。

 夫肺主一身之气,既因气阻,清肃不行,诸经不能流畅,三焦悉被其蒙。 若根据常治疝法,用吴萸、桂、附、茴香诸燥品,轻者变为囊痈,重者变为呃逆,哕厥昏沉,而莫救矣。

按∶聂久吾制此方,大能补气暖血;专治痘色淡白,气血虚缩,不能成脓,并灰陷白陷,温服一二剂,立刻起浆,奏功之捷,莫过于此。不知伏邪之在表,其自汗者,邪热自里蒸出于表,非表虚也。

 若延久不愈,上逆心包,胸中痹痛,即陶氏所谓血结胸也,桂枝红花汤加海蛤壳、桃仁,辛润温通之。庶几不负作者之初心,俞公印刷之本意,及余之推展之素愿也夫,是亦生民之中华民国四年岁次乙卯七月常熟张谔汝伟书于寿石居吾邑陈巷,有陈任者,少任侠。

 其病俱属有形,煎丸之力,太轻则不能攻邪,太重则反伤其正,当用外治之法,以透毒散瘀,内服丸散,以消其痰火,化其毒涎,或从咯吐而出,或从二便而出,而以轻清宣透芳香通灵之煎剂,以托其未透之伏邪,内外之症皆然,医者均所当知也。若初起壮热无汗,烦躁神蒙,见点细碎平塌,其色晦滞淡白,模糊一片,既出不潮,倏然隐没,亦有闭闷而不能发出,喘急昏闷者,此为时之逆症,亦为风热之险症。

Leave a Reply