paxful教程

paxful教程

每服二钱,麝香调酒下。给客橙者,其芳香如橙,可供给客也。

核似诃梨勒,而圆短无棱,用亦同法。食后仍饮竹沥,以瘥为度。

 鸳鸯梅,即多叶红梅也,一蒂双实。 戊子日和井华水服方寸匕,日三服。

多食发痰热,伤脾。时珍曰∶造法∶取青梅篮盛,于突上熏黑。

 时珍曰∶乌梅、白梅所主诸病,皆取其酸收之义。时珍曰∶桑以下皆软耳之名,桑黄以下皆硬菰之名,其功性则一也。

 煮汁饮,主渴疾,治肺气热嗽,及肺风疮,胸面上【发明】时珍曰∶枇杷叶,气薄味浓,阳中之阴。 人多钉于地上,以镇家宅,三载者良。

Leave a Reply