fc2免费共享视频域名2016

fc2免费共享视频域名2016

崩中下血,不问年月远近∶用槐耳烧存性,为末。 肾主大便,栗能通肾,于此可验。

应别有功,人未尽识之。主消食涩肠下气,及上气咳嗽。

至朱肱《南阳活人书》、陈言因方论》、戴起宗《脉诀刊误》,始着说辟之,而知之者尚鲜。迟则晚李、冬李,十月、十一月熟。

止肠风、崩中、带下、冷热泻痢。今人以蜜煎橘充果食甚佳,亦可酱菹也。

一云∶苦楝接梅,则花带黑色。志曰∶冬瓜经霜后,皮上白如粉涂,其子亦白,故名白冬瓜,而子云白瓜子也。

【发明】时珍曰∶毗梨勒古方罕用,惟《千金方》补肾鹿角丸用三果浆吞之,云无则以酒代之。或云∶牝曰杜,牡曰棠。

Leave a Reply