Vol607模特水水er长三角旅拍脱典雅OL制服露性感内衣秀美腿诱惑写真55P水水er美媛馆

Vol607模特水水er长三角旅拍脱典雅OL制服露性感内衣秀美腿诱惑写真55P水水er美媛馆

 与三阳热证同见,是为阳喘,宜白虎、葛根黄芩黄连汤。当一二日发,以其脉上连风府,故头项痛而腰脊强。

【注】言语心主之也。又不行,第三日早五更初,先进白糯米稀粥,却又再一服,更以灯草汤调琥珀末一钱服之,以小便内利下恶物为效,绝根不发。

本方有竹沥、芒硝随证热轻重,当自加减为妙,再用此滓煎汤洗之,其疮即愈。万一肿不消,不作痛,不为热,体气实无他证,肉块与好肉无异,此又一证也。

大柴胡合三一承气汤,合黄连解毒汤,合大承气汤。凡欲作汗,无问病之微甚,或已经新下者,或下证未全者,恒以凉膈散调之。

 环口黧黑柔汗者,阴黄死证也。伤破留口用药掺。

若内阳不回,外证不见,是为独阳绝阴,不可为矣。唯脏腑之气,各随五行休囚旺相死之时位,而微有虚实不一也,此之虚实乃自然之道,而不为病者。

Leave a Reply