TG028清纯佳人浴室静卧36P清纯佳人果团网

TG028清纯佳人浴室静卧36P清纯佳人果团网

其子可以调羹,故谓之酱,荜茇之类也。甘苦平,无毒。

 按《医说》云∶一人中仙茅毒,舌胀退场门渐大与肩齐,以小刀之,随破随合,至百数始有血一点出,曰可救矣。今药肆混市误人,徒有耗气之患,而无治疗之功也。

《普济方》治反胃,兰香和甘蔗汁服之。其性辛散,令真气辛温,无毒。

发明胭脂色红并可为活血之药。《本经》养心气,明目益精,是指精血脱泄之病而言,用以固敛其脱,则目明精益矣。

盖肺者,清肃之脏,真气无亏,则宁谧清净,以受生气之熏蒸,而朝百脉,苟纵恣情欲,亏损真阴,火空则发。辛温暖脾胃而逐寒邪,则胃中冷逆自除,霍乱腹痛自愈。

宜文火煎成,候温暖缓服之。入诸补气药,饭上蒸数次用。

Leave a Reply