No4916御姐果儿Victoria西双版纳旅拍浴缸里白色轻透服饰湿身诱惑写真49P果儿秀人网

No4916御姐果儿Victoria西双版纳旅拍浴缸里白色轻透服饰湿身诱惑写真49P果儿秀人网

夫年老之人,每多气、血两虚,气旺则血自旺,气衰则血自衰。况又服解散药不愈,更为明甚。

今平人小便后有精不断者,其人必素禀阳虚,过于房劳,损伤真气,真气日衰,封锁不固,当心火下降,溺窍开而精窍亦与之俱开也。 东南类中风多,真中风少。

卫阳不容风寒,迫之而内侵。三十七难,不言脉,直以五藏六府九窍阴阳不相荣为关格,与脉度篇同。

故仲景《伤寒论·辨霍乱条》曰:霍乱头痛,发热身疼痛,热多欲饮水者,五苓散主之。 小儿加鸡胵黄皮一两,每服一钱。

方书多用利水清热之品,是治热结一法,而遗化精一法。岂可谓水涸于冬乎。

昔范文正有言,不为良相,当为良医。食顷脉静身凉,神清气爽,诸证如失。

Leave a Reply