TouTiao头条女神20180609梦心玥世界杯30P

TouTiao头条女神20180609梦心玥世界杯30P

今小腹满,则为有物而非气。经云∶发热恶寒,发于阳。

是虽热,其邪尤在经,然亦不可发汗。湿气胜,则如熏黄而晦。

元气虚,加人水二钟,枣二枚,姜一片,灯心二十茎,煎之,槌法,入姜汁调之,温服。腹满手足温者,邪入太阴也。

衄而烦渴欲水,水入即吐,先服五苓散,次服竹叶石膏汤。一伤寒,无头疼,止则发热恶寒,脉沉,此名少阴证似太阳,当辛温之剂散之。

本经汗后不解者,宜再服,量证轻重,用水二钟,姜三片,葱白二茎,槌法,加江西豆豉一撮煎之。 水气喘者,心下怔忡,青龙去麻黄加杏仁汤。

凡汗下不解,足冷耳聋,烦闷咳呕,便是发斑之候。附以温之,切忌发泄。

Leave a Reply