No4177女神周于希Sandy白衬衣配黑短裙露无内黑丝裤袜极致诱惑写真72P周于希秀人网

No4177女神周于希Sandy白衬衣配黑短裙露无内黑丝裤袜极致诱惑写真72P周于希秀人网

阴气太盛,阳光欲绝,故病见目瞑倦卧,声低息短,少气懒言,身重恶寒,四肢逆冷,法宜回阳,阳旺阴自消,病庶几可愈矣。水之虚实,皆本于肾。

凡当其所过之处,皆当转筋而痛。凡邪热在表,三阳既毕,则入于阴分矣。

脾胃受邪则饮食不纳,故欲呕。盖阴邪中人则寒集于表,气聚于里,故邪气盛实而身本因寒也;暑邪中人则热触于外,气伤于中,故正气疲困而因热无寒也。

 复以生桑火炭置之地坎之中,高下以坐等者,欲其深浅适中,便于坐而得其暖也。气门,玄府也,所以通行营卫之气,故曰“气门”。

六经各有提纲病情,昭然如日月之经天,丝毫莫混。 以寒邪而乘所不胜,故肺疟者令人心寒。

气血俱乱,故为薄厥。阴者主夜,夜者卧。

Leave a Reply